ສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມເອົານັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເຂົ້າຮ່ວມດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.