ກິດຈະກຳການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຕ່າງໆ

 

1. ການແຂ່ງຂັນແຜນພັດທະນານໍ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງນໍ້າ ແບບຍືນຍົງ ຍູ່ ສປ. ຈີນ 2016.

2. ການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳຊາວໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບໄພພິບັດ ແລະ ການບໍລິຫານໄພພິບັດ ຢູ່ ສປ. ຈີນ 2017.