ສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “ສຄຈ”, ເແມ່ນໜ່ວຍງານໜຶ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ເຊິ່ງເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ  ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເປັນສູນຄົ້ນຄວ້າຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກ ສປ. ຈີນ ເພື່ອການພັດທະນາ ສປປ ລາວ. ສຄຈ ຈະຄົ້ນຄວ້າໃນທຸກຂົງເຂດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

  1. ດ້ານການເມືອງ-ການປົກຄອງ,
  2. ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ,
  3. ເສດຖະກິດ,
  4. ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ສຄຈ ມີໜ້າທີ່ເຕົ້າໂຮມນັກຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າຕາມບູລິມະສິດຂອງການຄົ້ນຄວ້າແຕ່ລະໄລຍະ, ຂຶ້ນງົບປະມານແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ, ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໄປ, ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃນຮູບແບບຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີໜ້າທີ່ພົວພັນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຂອງຈີນ ຕາມຄຳເຫັນດີຂອງອະທິການບໍດີ ມຊ.